Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Kaartpin, zoals deze beschikbaar is gesteld door High5Wood. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van High5Wood is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij High5Wood. De kaartpin-kaarthouder staat ingeschreven bij BOip (Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen (BBTM) in het modellenregister intellectuele eigendom  onder nummer 88959/01 met vermelding van het voortbrengsel gevolgd door de aanduiding van de klasse(n) en onderklasse(n) / Kaarthouders (kl 03-01 ;19-04). 

Geen garantie op juistheid

Aan deze site is de grootst mogelijke aandacht besteed. De informatie op deze site is echter aan verandering onderhevig en er kan geen garantie worden gegeven dat alle informatie die je op deze site vindt correct is. Je kunt dan ook geen rechten ontlenen aan informatie op deze site. 

Visuele verschillen

De vervaardiging van de custom kaartpins is handwerk. Hierdoor kan de kleur en/of uitsnede van de Orb mogelijk afwijken van de getoonde voorbeelden, dan wel aangeleverde bestanden. High5wood kan hierin niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke afwijkingen dan wel kleine kleurnuances.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met High5Wood te mogen claimen of te veronderstellen.

High5Wood streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. High5Wood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Waarschuwing voor kleine onderdelen

De kaartpin sets kunnen kleine onderdelen bevatten, die niet zijn bedoeld voor kinderen onder 3 jaar oud, deze kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Kaartpin op deze pagina.